Print this page

poemes

1. Poem by Sandrine Adam Mida - Mo Rev Pu Mo Pei

1. Mo Rev Pu Mo Pei
Mo reve mo pei
pena kuler
ni relizyon
Kat kuler pavyon
Kole
lame dan lame.

Wi ! mo reve
vyol,vyolans
sarite, droge
kuyone, asasine
finn arete
zanfan nepli maltrete
pu dormi lor lari
ros nepli poze
lor leker mama
ek lespri papa.

Mo rev mo pei
gran nwar
napli gran nwar
ipokrezi, zaluzi
finn fini
latrap lorgey
pwazon lager
antere dan profonder lamer.

Mo rev mo pei
enn pep enn sel surir
anba kat kuler nu pavyon.

Marire Sandrine Adam Mida
05 mars 2007