Print this page

principles and approach

Innovative financing

Looking for resources effectively has necessitated the setting up of a special unit at Terre de Paix. Every little action to gain support is carefully looked at so that it remains in line with our cherished philosophy of empowering ourselves rather than become mere beneficiaries of social aid and welfare. Time and energy is devoted to sensitize donors.

                             

                           


Fund raising through our own creative activities is now a well-known feature of our efforts to show our will to secure resources that allow us some sort of financial autonomy. Furthermore, we consider that it should be done in a very creative and cultural manner. Our whole project has indeed been designed through the cultural and artistic perspective, as arts allows the development of the full potential of the people we work for.

Past and Present fund raising activities:

Greeting Cards
Paintings
SolidaRitzArt dinners/soirées or Cultural Solidarity Dinner
Nursery of indigenous plants
Screen printing on clothes and bags
Distribution sales of creative musical products such as CDs

Creole version

Sa fer deza 5 an ki Terre de Paix finn met sirpye enn striktir pou okip rod resours. Kan nou dir resours dan Terre de Paix, li konpran tou seki neseser pou kapav ofer enn servis a nou bann zanfan. Li kapav sorti depi enn dipin ziska enn bout later.

Kan ninport ki dimounn anvi donn enn koudme Terre de Paix, nou anvi avan tou ki dimounn la konpran byin proze la e so filozofi. Se pou sa ki nou met bokou lanfaz lor konsyantizasyon nou bann donater.

Manyer kreatif rod resours
Nou met bokou zefor pou lev fond par nou mem. Nou konsidere ki sa enn gran lafors ki nou ena kouma enn lorganizasyon non-gouvernmantal.

 

                                   


Me seki pli inportan pou nou seki nou fer tousala dan bann manyer byin kreatif, kiltirel mem. Nou finn inskrir nou proze global dan enn perspektiv artistik e kiltirel parski lar permet sa kalite devlopman ki nou pe rode la. Ki li dan domenn dyagnostik, terapetik oubyin sinpleman estetik, lar finn demontre ki li ena bann potansyel ilimite. Akoz samem nou finn persiste dan nou demars kiltirel.

Koumsamem, depi 6 zan nou finn rod soutyin bann artis pou ki nou reprodir zot bann travay lor nou bann kart swe. Apre sa 6 zan la, nou kapav dir ki Terre de Paix inn vinn enn eskal kiltirel kot bann artis kapav met zot zefor ansam pou enn koz – vinn an ed a bann zanfan dan difikilte. Konsep SolidaRitzArt reprezant sa solidarite visib ki artis demontre vizavi bann zanfan. Anmemtan, nou pe amenn enn kontribisyon par valoriz lar e bann artis. Sa kadre byin avek nou volonte pou rod bann led ki pa zis asiste nou kouma bann eternel benefisyer. Nou pe demontre ki sa koz ki nou pe defann la kapav asontour ed pou devlop kapasite bann dimounn ki pe ofer nou sa led la.